Nawigacja

Nawigacja

  • „Rozwój edukacji w wiejskiej Gminie Darłowo”

   Link do dokumentu pdf 

   Rozwoj_edukacji_w_wiejskiej_Gminie_Darlowo.pdf

    

    

   Pragniemy poinformować, iż w naszej Szkole realizowany jest projekt pt.:

    

   Rozwój edukacji w wiejskiej Gminie Darłowo

    

   Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.2.– Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

    

   Projekt realizowany jest od  września 2017r. do czerwca 2019 r.

    

    Celem głównym projektu jest: nabycie przez 256 uczniów z terenu Gminy Darłowo kompetencji kluczowych, objęcie wsparciem 12 uczniów niepełnosprawnych oraz doposażenie 13 pracowni do prowadzenia zajęć, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli.

    

   Projekt zakłada realizację 3260 h dodatkowych zajęć w naszej szkole obejmujących następujące zakresy:

    

   • Dla uczniów Szkoły Podstawowej:

   -zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

   -zajęcia rozwijające z języka angielskiego

   -zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

   -zajęcia rewalidacyjne

   -zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

   -zajęcia rozwijające z matematyki

   -zajęcia rozwijające z edukacji przyrodniczej

   -zajęcia rozwijające z przyrody

   -zajęcia rozwijające z biologii

   -zajęcia rozwijające z chemii

   -zajęcia rozwijające z informatyki: programowanie w Scratchu

   -zajęcia rozwijające z informatyki: programowanie w Balti

   -zajęcia rozwijające z informatyki/programowanie

    

   • Dla uczniów klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej

   -zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego

   -warsztaty grupowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego

   -indywidualne spotkania z doradcą edukacyjno-zawodowym

   -zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

   -zajęcia rozwijające z matematyki

   -zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii

   -zajęcia rozwijające z chemii

   -zajęcia rozwijające z fizyki

   -zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii

   -zajęcia rozwijające z geografii

    

    

    

   Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi podniosą swoje kompetencje poprzez udział w studiach podyplomowych z „Geografia z ochroną środowiska”, „Matematyka z elementami informatyki”, „Diagnoza i terapia pedagogiczna”, „Socjoterapia i diagnoza z terapią pedagogiczną”, „Projektowanie i druk 3D”.

    

    

   Szkoła zostanie również wyposażona w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne.

    

    

   Całkowita wartość projektu: 1 015 888,80 zł

   Kwota dofinansowania: 914 297,89 zł

    

  • Lista podręczników na nowy rok szkolny  - Podręczniki 2017/2018

  • Podania do gimnazjum dostępne w postaci plików pdf.

  • Gminny Konkurs Historii Regionalnej

   MOJA MAŁA OJCZYZNA – POMORZE ZACHODNIE

   Dnia 18 maja 2016 r. w Zespole Szkół nr 2 w Starym Jarosławiu obyła się XIII Edycja Gminnego Konkursu Historii Regionalnej „MOJA MAŁA OJCZYZNA – Pomorze Zachodnie”. Celem konkursu jest popularyzowanie kultury regionalnej; rozwijanie zainteresowań regionem, historią i tradycją oraz kształtowanie poczucia własnej tożsamości.

   Do rywalizacji przystąpili uczniowie z następujących szkół:

   1. Zespół Szkół Społecznych w Dobiesławiu – opiekun Joanna Oreńczak

   2. Zespół Szkół Społecznych w Jeżyczkach – opiekun Paweł Haręża

   3. Zespół Szkół Społecznych w Słowinie – opiekun Zofia Młyńska

   4. Zespół Szkół nr 2 w Starym Jarosławiu – opiekun Wioletta Brzozowska

   Po dokonaniu oceny prac pisemnych, laureatami konkursu zostali:

   1. Wiktoria Czaplińska – I miejsce (Jeżyczki)

   2. Kacper Świątek – II miejsce (Jeżyczki)

   3. Adam Wiktor – III miejsce (Stary Jarosław)

   Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy i upominki.

   Nagrody zostały ufundowane przez Wójta Gminy, za co serdecznie dziękujemy.

   Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

    

  • Gminny Konkurs Matematyczny

    

   18 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej w Starym Jarosławiu odbył się III Gminny Konkurs Matematyczny dla klas IV-VI. Pierwsza część konkursu przebiegała w formie zabawowej gry planszowej z pytaniami, natomiast w drugiej części uczniowie pisali test z zadaniami. Nasi uczniowie zdobyli następujące miejsca:

   - w kategorii klas IV-III miejsce Jakub Hryckowian

   - w kategorii klas V-III miejsce Mateusz Szklarczyk

   W kategorii klas VI-II miejsce Marta Głuszek

   Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody, a pozostali uczniowie - upominki ufundowane przez Wójta Gminy Darłowo oraz Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Sponsorom dziękujemy.

   Konkurs przygotowali nauczyciele matematyki-Grażyna Kubicka i Grażyna Dębowska. Za pomoc również dziękujemy p. Magdalenie Tomczyk.

    

  • Powiatowy Konkurs Matematyczny

   22 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej Nr 3 w Darłowie odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczny pt."Jeden z Dziesięciu" dla uczniów klas V. Miło nam poinformować, że uczeń Mateusz Szklarczyk zdobył I miejsce w tym konkursie. Nie tylko wykazał się wiedzą matematyczną, ale również opanowaniem. W II etapie odpowiadał ze spokojem na pytania zadawane przez prowadzącego. Miał na odpowiedź tylko 10 sekund. Gratulujemy!

   Grażyna Kubicka

  • Wpływ czytelnictwa na wszechstronny rozwój dziecka


   Lektura w sposób znaczący wpływa na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci, na kształtowanie charakteru, na formowanie się i pogłębianie kultury. Czasopisma i książki, które dzieci od najmłodszych lat biorą do ręki, wywierają bardzo silny wpływ na rozwój wrażeń i spostrzeżeń. Czytanie kształci bystrość wzroku wskutek konieczności uważnego odcyfrowywania liter. Szczególnie silnie wzrasta pod wpływem lektury wrażliwość na dźwięki mowy (słuch fonetyczny) co jest wynikiem celowej i systematycznej pracy w szkole nad rozwojem mowy dziecka poprzez analizę literacką niektórych utworów. Uczeń w trakcie czytania powiększa zasób swoich wiadomości o świecie i ludziach, uczy się dostrzegać związki przyczynowe zachodzące między poszczególnymi faktami i wydarzeniami. Wzbogaca wiedzę o świecie i ludziach. W dużym stopniu rozwija wyobraźnię, czytanie zarówno głośne jak i ciche zmusza bowiem czytelnika do stałego wyobrażania sobie życia ludzi w odległych, egzotycznych krajach czy epokach, co pobudza wyobraźnię małego czytelnika, a tym samym bogaci ją i rozwija. Książka ma duży wpływ na rozwój pamięci. Uczeń styka się w niej z takim zasobem słów i pojęć z jakim w życiu codziennym nie często ma do czynienia. Czytanie książek ułatwia rozwój pamięci logicznej szczególnie młodzieży starszej.

   Bardzo wyraźny jest też wpływ czytelnictwa na rozwój języka i stylu wypowiedzi uczniów. Swobodne operowanie materiałem słownym jakie potrzebne jest przy wypowiedziach zarówno ustnych jak i pisemnych wymaga znajomości dużego zasobu słownictwa. Słownik autorów książek jest bardzo różnorodny, toteż obcowanie z książką powoduje mniej czy więcej świadome bogacenie się słownika ucznia i to zarówno czynnego jak i biernego. Literatura styka dzieci ze stylem poprawnym w swej gramatycznej strukturze: styl ten stanowi dla niej wzór poprawnego, swobodnego, jasnego i zrozumiałego wyrażania się.

   Książki wywierają bardzo duży wpływ na rozwój strony emocjonalnej dziecka, jego osobowości oraz kultury uczuć. Czytelnicy przeżywają najrozmaitsze uczucia związane z losami postaci baśniowych czy innych. Toteż dzięki temu poszerza się zakres, a także skala przeżyć wewnętrznych młodego czytelnika. Dzieci uczą się szacunku dla cudzego nieszczęścia i bólu, dzielą radości i smutki ze swymi ulubionymi bohaterami, a to z kolei wpływa na rozwój i spotęgowanie uczuć rodzinnych, patriotycznych czy internacjonalnych.

   Odpowiednio dobrana literatura stanowi dla rodziców i nauczycieli dużą pomoc w budzeniu wrażliwości na drugiego człowieka, rozwija zainteresowania np. różnymi zawodami i.t.p. Kształtuje charakter i to na każdym etapie rozwoju psychicznego dziecka. Dzieje się to poprzez poznawanie i porównywanie charakterów postaci książkowych.
   Jest to zjawisko ogromnej wagi, rozbudza bowiem u czytelnika zdolności moralnego wartościowania, a to ma duże znaczenie dla kształtowania się etyki młodego człowieka, wyrabia bowiem umiejętność wyróżniania dobra i zła w życiu własnym i otaczającym środowisku.
   Przyczynia się do kształtowania i pogłębiania kultury nie tylko etycznej, ale również estetycznej i społecznej. Czytając dziecko kształci w sobie wrażliwość na piękno języka, uroku przyrody, na piękno ludzkich czynów i charakterów, wyrabia dążenie do konsekwentnej realizacji celów i zamierzeń.
   Kultura społeczna to umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania w grupie, to rozumienie roli i znaczenia pracy, a więc cechy tak istotne dla moralności, szczególnie ważne w dzisiejszym świecie transformacji gospodarczych, intelektualnych i kulturowych.

   Za najmłodszych czytelników możemy przyjąć dzieci w wieku 7 lat, jako te które przezwyciężyły już początkowe trudności nauki czytani. Mogą one czytać książki samodzielnie bądź z pomocą dorosłych i tym samym podlegają bezpośrednim wpływom lektury. W tym właśnie okresie obserwujemy u dzieci dalszy szybki rozwój umysłowy w zakresie myślenia, mowy i pamięci. W okresie tym dziecko zaczyna przyswajać sobie znaczniejszy niż w okresie przedszkolnym zasób wiadomości z różnych dziedzin.
   W pewnej fazie tego okresu dominuje u dzieci nadal myślenie obrazowe, dlatego też ich zainteresowanie łatwiej skupia się na materiale słownym, operującym obrazowością. Rola odpowiednio dobranej lektury jest tu ogromna. Cechą tego okresu rozwoju dzieci jest brak rozróżniania tematycznego lektury ze strony chłopców i dziewcząt. Wykazują oni podobne zainteresowania, sięgają po te same książki, doznają podobnych uczuć. Dzieci rozczytane mają lepszą pamięć, szybciej kojarzą fakty, nie mówiąc o większym zasobie wiadomości rzeczowych oraz językowo-słownikowych. Czytelnictwo w tym okresie ma szczególny wpływ na rozwój psychiczny dzieci.


   Katarzyna Śpiewak

    

  • Spotkanie z Józefem Pitoniem - góralem gawędziarzem

   Dnia 11.05.2016 r. nasza szkołę odwiedził - Józef Pitoń. Tancerz, śpiewak, gawędziarz, popularyzator folkloru góralskiego. Laureat Nagrody Kolberga w 2004 roku.Pochodzi z tradycyjnej rodziny góralskiej. Od wczesnej młodości zafascynowany jest tradycją i folklorem góralskim – tańcem, muzyką, śpiewem i gwarą. Swoją artystyczną wrażliwość, umiłowanie i przywiązanie do podhalańskiej kultury, przyrody, ludzi przekazuje młodym słuchaczom. Józef Pitoń uznawany jest za jednego z najlepszych gawędziarzy podhalańskich. Cieszy się ogromną popularnością, a swoją pozytywną energią zaraża wszystkich. Mimo sędziwego wieku - Pan Józef bardzo ciekawie i barwnie opowiadał o życiu codziennym górali, ich zajęciach i zwyczajach. Poza tym przedstawił prawdziwe stroje góralskie dla mężczyzn i kobiet. Niezwykłą  frajdę sprawiły pokazy i próby tańca góralskiego w wykonaniu dziewcząt i chłopców. Obejrzeliśmy również film, będący dokumentacją wyprawy Pana Józefa i jego przyjaciół na szczyt Gerlach. Spotkanie wzbudziło u uczniów i nauczycieli wielkie zainteresowanie. Życzymy  Panu Józefowi dużo zdrowia ,aby mógł jeszcze przez wiele lat spotykać się z czytelnikami w całej Polsce.

   Katarzyna Śpiewak

  • Przypomnienie procedury

   06.05.2016

   PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH POCHODZENIA PASOŻYTNICZEGO tj. WSZAWICY, ŚWIERZBU W SZKOLE

   PROCEDURY_POSTEPOWANIA_W_PRZYPADKU_STWIERDZENIA_CHOROB_ZAKAZNYCH_TYPU_PASOZYTNICZEGO.pdf

  • Powiatowy Konkurs Biblijny

   Po raz pierwszy w naszej szkole przeprowadzony został Powiatowy Konkurs Biblijny. Do konkursu przystąpiło 12 Szkół Podstawowych oraz 6 Gimnazjów z naszego powiatu. 25.04.2016 r. jako pierwsi do konkursu przystąpili uczniowie z klas IV-VI zmagając się z pytaniami na teście dotyczącymi Ewangelii wg św. Mateusza. Spośród 33 uczestników wyłoniono 3 laureatów.

   I miejsce zdobył Mateusz Król – ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie, II miejsce zajęła Aleksandra Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie, III miejsce przypadło w udziale Amelii Dróżdż ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie.

   27. 04. 2016 r. do konkursu przystąpili uczniowie z Gimnazjów. 16 uczestników w ciągu 45 minut odpowiadało pisemnie na pytania dotyczące Ewangelii wg św. Mateusza. Na tym poziomie zwycięzcami okazali się uczniowie z Gimnazjum w Starym Jarosławiu. I miejsce zdobyła Julia Mazgal, II miejsce przypadło w udziale Julii Fornal, natomiast trzecie miejsce zajął Jakub Błaszczyk.

   Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie oraz podręczne wydanie Ewangelii wg św. Mateusza natomiast zwycięzcom zostały wręczone cenne nagrody.

    

   Anna Mazgal

  • Spotkanie z podróżnikiem

   25.04.2016 r. gościliśmy w Gimnazjum pana Grzegorza Pietrzykowskiego – z zamiłowania podróżnika i płetwonurka. Z ogromna pasją opowiadał o swoich wyprawach i zwiedzaniu świata podwodnego. Zachęcał uczniów do nurkowania, udzielał porad i wskazówek jak zostać dobrym płetwonurkiem. Zaprezentował kombinezon i całe wyposażenie do nurkowania. Młodzież obejrzała film z podróży i nurkowania w głębinach mórz i oceanów. Gość nurkował w wodach Adriatyku, Morzu Czerwonym, Oceanie Indyjskim, poznał piękno naszego Bałtyku i naszych jezior. Opowiadał o podwodnych jaskiniach, rafach koralowych, faunie i florze. Uczniowie byli pod wielkim wrażeniem opowieści i czekają na dalsze, jakie pan Grzegorz w przyszłości opowie gdy znowu zagości w Starym Jarosławiu.

   Katarzyna Śpiewak

  • Wycieczka do Warszawy

   Wycieczka do Warszawy klas IV-VI

   W dniu 15.04.2016 r. uczniowie z klas IV-VI wraz z opiekunami wyjechali na trzydniową wycieczkę do stolicy. Niezbyt wyspani (zbiórka 2.45 :)), ale mimo to pełni energii wyruszyli autokarem żegnając rodziców ocierających łzę z oka. Po kilku krótkich postojach koniecznych na „zwiedzanie” stacji benzynowych szczęśliwie dotarli do Warszawy. I od razu mogli sobie uświadomić jak rozległe jest to miasto zerkając na panoramę z punktu widokowego Pałacu Kultury i Nauki. Następnie jak na światowych ludzi przystało zawitali do gmachu Telewizji Polskiej, gdzie przemiła i o bardzo szerokiej wiedzy pani przewodnik oprowadziła grupę po kolejnych zaułkach telewizyjnych korytarzy pokazując studio „Pytania na śniadanie”, „Świat się kręci” a także wprowadzając na nagranie „Jaka to melodia”. Nie obyło się również bez historii telewizji a także historycznych postaci.

   Tego samego dnia cała grupa bardzo sprawnie dojechała tramwajem do Złotych Tarasów, po czym zaopatrzona zwłaszcza w produkty marki KFC, zmęczona ale zauroczona Warszawą wróciła do hostelu.

   Kolejny dzień uczniowie rozpoczęli wizytą w Sejmie, gdzie wszyscy pięknie ubrani wędrowali po salach sejmowych marząc o karierze posła lub senatora, a co niektórzy może widzieli siebie w fotelu marszałkowskim. Następny punkt programu obfitował w słońce i świeże powietrze, ponieważ grupa zwiedzała Łazienki Królewskie, w których najbardziej fotogeniczne okazały się wiewiórki. Jeszcze niezbyt zmęczeni dotarli na Stare Miasto, gdzie spod Kolumny Zygmunta wszyscy wyruszyli na łowy. Po godzinie okazało się, że skutecznie upolowali wszelkiego rodzaju pamiątki związane ze stolicą. Po zwiedzeniu Starówki baaaaardzo zmęczeni, lecz trochę przejęci jazdą metrem, idąc noga za nogą doszli się na Stadion Narodowy, gdzie o dziwo wszystkim wróciły siły i energia. Każde miejsce na stadionie zostało uwiecznione na zdjęciach, nie obyło się również bez małych rozgrywek piłkarskich oraz zwyczajowych zakupów pamiątek.

   Centralnym punktem ostatniego dnia wycieczki była fascynująca wizyta w Centrum Nauki Kopernik. Okazało się, że nawet łóżko fakira jest przyjemne, a znalezienie jednej czerwonej kuleczki w ogromie pozostałych białych nie takie łatwe.

   Powrót do domu upłynął w rozśpiewanej atmosferze. Repertuar był ogromny – od piosenek współczesnych począwszy, przez utwory z dzieciństwa opiekunów :), skończywszy na piosenkach religijnych. Jednakże uczniowie naszej szkoły są znani z pomysłowości i skomponowali dwa własne utwory, które okazały się hitami sezonu. Nauczyciele i rodzice nie chcąc się skompromitować również ułożyli tekst i pięknymi głosami zaśpiewali dla swoich ukochanych podopiecznych. I tak, z pieśnią na ustach wszyscy cali, zdrowi i szczęśliwi dotarli do Starego Jarosławia, gdzie stęsknieni rodzice już wyczekiwali swoich pociech.

    

   Anna Mazgal

  • 23.03.2016

   Moduł Rekrutacja został zmodyfikowany. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z zarządzeniami.

  • UWAGA !!!

   UWAGA!!!
   Z powodu licznych zachorowań dzieci zabawa choinkowa w dniu 29.01.2016 zostaje odwołana sad
   Paczki zostaną dostarczone w tym dniu przez:
   1. Kowalewice, Kowalewiczki - W.Moskwa i E.Idasiak
   2. Krupy - M. Tomczyk 
   3. Zielnowo - J.Osses 
   4. Stary Jarosław i Nowy Jarosław - J.Michalska, A.Nowak, D. Głuszek 
   5. Sińczyca - E.Dogoda, W.Stonoga-Krakowiak

  • ZABAWA CHOINKOWA !!!

  • Jasełka

    

   I powiła syna pierworodnego i zawinęła w pieluszki, i położyła w żłobie (…)”

    

   Jak co roku w naszej szkole ta historia biblijna została przedstawiona w formie jasełek. 17 grudnia zgromadzeni goście mogli zobaczyć historię związaną ze Zwiastowaniem Maryi, odwiedzinami u Elżbiety oraz narodzeniem Jezusa ukazaną przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

   W przedstawieniu pojawiła się również postać św. Piotra, który podpowiadał co trzeba czynić, aby dotrzeć do nieba. Końcowym akcentem przedstawienia było dzielenie się opłatkiem z widownią. Całości dopełniał piękny śpiew chóru Erato oraz wzruszający występ uczniów klasy I b.

   Po raz drugi jasełka zostały wystawione 22 grudnia. Tego dnia przedstawienie było skierowane do wszystkich uczniów naszej szkoły.

   Anna Mazgal

   Jasełka - Obrazek 1

  • Zaproszenie

   Zapraszamy na przedstawienie jasełkowe, które odbędzie się 17.12.2015 r.  o godz. 16.00. Po jasełkach odbędzie się kiermasz ozdób bożonarodzeniowych oraz zebranie rodziców.

  • Laponia św. Mikołaja

    

   6 grudnia Darłowo witało niezwykłego gościa – św. Mikołaja, który przyjechał zabytkowymi pojazdami. A to za sprawą 7 edycji Laponii św. Mikołaja, która była organizowana przez Centrum Wolontariatu w Darłowie. W imprezie wzięły udział poszczególne kluby wolontariuszy w tym również Szkolny Klub Wolontariusza z naszej szkoły. Już od godziny 12.00 wspólnie z uczniami szykowaliśmy nasze stoisko, na którym zostały zaprezentowane ozdoby świąteczne wszystkie wykonane ręcznie. Zainteresowani mogli zaopatrzyć się w choinki, bałwanki, bombki i inne dekoracje a przy okazji nabyć los, który brał udział w losowaniu Megapak, czyli głównych nagród (wśród nich był m.in. telewizor, rower, skuter śnieżny, choinki). Jako jedyne stoisko oferowaliśmy najmłodszym uczestnikom możliwość pomalowania twarzy na wymarzone wzory (motyle, tygrysy, myszki, śnieżynki) z wręczeniem dodatkowej zabawki - reniferem dla każdego dziecka. Każde dziecko odchodziło od naszego stoiska szczęśliwe i uśmiechnięte. Cała grupa, która uczestniczyła w tej imprezie spisała się na przysłowiową szóstkę. Solidnie pracowali na stoisku, zachęcając do kupna ozdób świątecznych, a uczennice klasy III Gimnazjum malujące twarze pracowały nieustannie. Wszystkim biorącym udział w 7 Laponii św. Mikołaja – również i tym, którzy dostarczyli własnoręcznie wykonane ozdoby – bardzo dziękuję.

   Anna Mazgal

   zobacz zdjęcia 

   Laponia św. Mikołaja - Obrazek 1

  • Mikołajki

   MIKOŁAJKOWO”

   W piątek 04.12.2015r. świętowaliśmy w naszej szkole „Mikołajki”. Tego dnia zarówno uczniowie jak i nauczyciele przyszli do szkoł w czapkach Mikołaja. Każdy uczeń ubrany w taką czapkę miał bonus – był zwolniony z odpowiedzi ustnych podczas lekcji. Ponadto najmłodszych uczniów naszej szkoły odwiedził św. Mikołaj z prezencikami. Natomiast śnieżynki z Samorządu Uczniowskiego SP częstowały uczniów i pracowników szkoły słodkościami. Na przerwach mogliśmy posłuchać muzyki, której rytmy wprowadziły nas w przedświąteczny czas.

   MIKOŁAJKI !!! Tyle atrakcji – czy można nie lubić takiego dnia???

   Opiekun SU- Agnieszka Błaszczyk

  • Andrzejki

   Jest taka jedna noc w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów,…wróżb.
   Od wieków w noc św. Andrzeja młode panny zbierały się, aby dowiedzieć się, jaka będzie ich przyszłość. Panowie, ciekawi co ich spotka, zbierali się kilka dni wcześniej – w wigilię św. Katarzyny. Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię dziecięcą, uczą kreatywności, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji.
   W piątek 27.11.2015r. w naszej szkole obchodziliśmy ANDRZEJKI.
   Z tej okazji Samorząd Uczniowski zorganizował wróżby w magicznej „Sali wróżb”.
   Przyczynili się do tego uczniowie klasy szóstej przebrani za WRÓŻBITÓW, którzy przygotowali różnorodne wróżby. Uczniowie i nauczyciele mogli wyczytać z kart, jaka czeka ich przyszłość, jak na imię będzie miała przyszła sympatia, jaki zawód zdobędą w przyszłości. Nie obyło się również bez tradycyjnego lania wosku.
   Tego samego dnia po zajęciach lekcyjnych odbyła się szkolna dyskoteka, na której wszyscy dobrze się bawili. 
   Zabawy, radości oraz uśmiechu było wiele i wszyscy z utęsknieniem czekają już na następny andrzejkowy dzień. Wszyscy zadowoleni wrócili do domów pełni wiary, że spełni im się to, co wywróżyli sobie tego magicznego dnia.

   Czas andrzejek upłynął nam w atmosferze wróżb, magii i dobrej zabawy. 
   Opiekun SU - Agnieszka Błaszczyk

  strona:

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Starym Jarosławiu
   76-150 Darłowo
   Stary Jarosław 71
   Zachodniopomorskie
  • 94 314 87 91

  Galeria zdjęć